Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pejlemærker for Gelsted Skole 2023/2024

Vores fundament

Gelsted Skole er er en del af Gelsted Børneunivers, som ud over skolen består af et børnehus med vuggestue og børnehave samt skolens SFO. Pædagogerne i SFO’en har timer både i børnehuset og i skolen, og de fungerer på den måde som kendte trygge voksne i skift og overgange for såvel børn som forældre. På Gelsted Skole er vi bevidste om, at vi er en del af lokalområdet ved Gelsted by, hvorfor vi samarbejder med lokale institutioner, virksomheder og fritidsområdet, som vi deler nogle af vores faciliteter med.

Vi er ambitiøse i uddannelses- og dannelsesaspektet. Eleverne skal hjælpes i deres udvikling til at være nysgerrige og have en grundlæggende tro på, at de både lokalt og globalt kan mestre udfordringerne i deres liv, så de kan vokse mod at blive livsduelige verdensborgere, der kan begå sig i forskellige situationer og fællesskaber.

Fællesskaber er et nøgleord på Gelsted Skole. På trods af at vi voksne er forskellige dygtige professionelle, så har vi et fælles syn på, at eleverne på Gelsted Skole udvikler sig og lærer bedst, når de er i trivsel. Vi tror på, at denne trivsel kommer af at være i anerkendende fællesskaber med andre elever samt ansvarlige og engagerede pædagoger og lærere, og derfor har vi indført mange initiativer i denne retning. Her kan eksempelvis nævnes trivselslektioner i alle klasser, legepatruljer, fælles ugentlige morgensamlinger for hele skolen, elevråd og undervisningsmiljørepræsentanter, emneuger med opdelte hold på tværs af klasser samt venskabsklasser, hvor eleverne lærer, leger og tager på ture sammen.

I løbet af skoletiden er der en masse viden og færdigheder, som eleverne skal tilegne sig. Mindst lige så vigtigt er det at udvikle elevernes kompetencer til at bringe denne viden og disse færdigheder i spil på rette tidspunkt i rette situation. Vi har derfor fokus på det 21. århundredes kompetencer, så eleverne lærer at være kreative og opfindsomme, at være åbne og samarbejdende, at tænke kritisk og tage stilling samt at kunne kommunikere, lytte og udtrykke sig.

Lektionerne varetages i meget høj grad af linjefagsuddannede lærere, ligesom skolen også har lærere og pædagoger, der varetager specialpædagogiske eller specialfaglige funktioner.

De nationale test fra de senere år viser, at Gelsted Skole klarer sig godt i dansk og matematik og på trivselsområdet, hvor klasserne primært ligger omkring gennemsnittet eller lidt over. Målsætningen er at opretholde ovennævnte resultater. Arbejdet drejer sig dog altid om den enkelte elevs progression og nærmeste udviklingsskridt uanset elevens niveau.

Elevfraværet er højere end før Corona, hvilket vi har fokus på. Eksempelvis kontakter vi alle forældre til elever, der ikke er kommet i skole, hvor vi ikke har fået besked fra forældrene.

Vores pejlemærker

Et pejlemærke er et fokusområde, som vi ønsker at fastholde eller (videre)udvikle. Vi vil i skoleåret 2023-2024 arbejde med 3 pejlemærker for at understøtte skolens videre udvikling. De udfoldes nedenfor:

Bevægelse

Relevans

Handlinger

Forandring

Bevægelse i undervisningen og aktive frikvarterer er meget relevant for elevernes trivsel, motorik, sundhed og evne til at indlære.

 

Vi tror på, at skolens fokus på bevægelse giver eleverne en mere varieret skoledag.

 

Vi oplever, at eleverne bliver gladere af at bevæge sig.

 

”Et liv i bevægelse” er Gelsted Skoles profilbeskrivelse.

 

Den kommunale vision og pejlemærket ”Skolen i bevægelse”.

Vi vil tage flere initiativer til aktiviteter, der kan understøtte, at eleverne bevæger sig.

 

Bevægelse er et gennemgående tema på personalets møder.

 

Der er aftalt den målsætning, at der dagligt er bevægelse i undervisningen i alle klasser.

 

Skolen er ved at uddanne en bevægelsesvejleder, som giver input til metoder og faglig sparring til kolleger.

 

Vi har samarbejde med de lokale idrætsforeninger og bakker op om, at eleverne går i fritidstilbud.

 

Der laves aftaler i klasserne om mobilfrie frikvarterer.

 

 

Vi ønsker i endnu højere grad at se glade elever, der bevæger sig og er aktive i undervisningen.

 

På skolens område laves faste poster ude og inde som elever og lærere kan bruge til leg og undervisning.

 

På skolens område laves flere forskellige typer arealer, der indbyder til forskellige slags aktiviteter i frikvartererne og i undervisningen.

 

Gode fællesskaber i fritiden giver en afsmittende effekt på elevens lyst til at deltage i skolens fællesskaber.

 

Når eleverne ikke har deres mobiltelefoner i frikvartererne, er de mere fysisk aktive sammen med deres kammerater.

 

 

Uderum og læringshaver

Relevans

Handlinger

Forandring

Gode uderum og læringshaver appellerer til udeundervisning, bevægelse og aktive frikvarterer.

 

Eleverne skal i børnehøjde lære om bæredygtighed og biodiversitet i læringshaverne.

 

Den kommunale vision og pejlemærket ”Bæredygtighed som fundament”.

Vi vil implementere flere tiltag fra vores professionelt udarbejdede masterplan over skolens udeområder.

 

Uderum og læringshaver er i perioder et tema på personalets møder.

 

Vi vil lave fagdage for eleverne på alle årgange, hvor de er med til at anlægge og udbygge uderum og læringshaver.

 

Vi vil lade eleverne fremlægge deres uderum og læringshaver for skolens øvrige elever for at etablere medejerskab.

 

Vi ønsker at se flere klasser, der arbejder aktivt med fagene i vores uderum og læringshaver.

 

Vi ser gerne flere elever, der i frikvartererne leger og er aktive i udeområderne og læringshaverne.

 

Vi oplever, at eleverne i højere grad selv tager initiativ til at bruge uderummene og læringshaverne.

 

Det opleves, at det italesættes blandt eleverne, at de selv kan være med til at gøre en forskel lokalt og globalt.

 

 

Design

Relevans

Handlinger

Forandring

Elevernes arbejde med designprocesser er relevant, da det er med til at opøve elevernes kompetencer beskrevet som det 21. århundredes kompetencer.

 

Design handler for os om at give eleverne forståelse og evner for processer i arbejdet med innovation, entreprenørskab og teknologiforståelse.

 

Designprocesser er med til at gøre undervisningen varieret.

 

Den kommunale vision og pejlemærket ”En verdensborger fra Middelfart”. 

 

Vi vil i højere grad lave projektforløb med udgangspunkt i designcirklen, hvor eleverne arbejder undersøgende og idéskabende med realistiske problemstillinger.

 

Vi vil fortsat lave designforløb, hvor eleverne kreativt kombinerer klassiske håndværksmæssige teknikker med teknologier i vores UniLab.

 

Vi har indgået aftale om et treårigt internationalt projekt om teknologiforståelse på mellemtrinnet, der vil udvikle vores arbejde på området.

 

Vi vil forsøge at prioritere vedligeholdelsen af skolens UniLab.

 

Vi ser gerne flere børn, der tager initiativ og er i stand til at arbejde innovativt.

 

Vi oplever, at eleverne i højere grad kan fremstille produkter og løsninger på baggrund af undersøgelser og afprøvninger.

 

Vi oplever, at eleverne i højere grad kan fremlægge deres produkt, reflektere over deres arbejdsproces og argumentere for deres valg af løsninger.

 

Vi ønsker at se flere elever, der kan arbejde selvstændigt med forskellige teknologier.

 

Vi ønsker i endnu højere grad, at eleverne oplever glæde og stolthed over deres fremstillede produkter.

 

 

Dato: 17. april 2023

Skoleleders navn: Jens Lyndorff Hovmøller